תנאי שימוש

 

תקנון ותנאי שימוש באפליקציית “EASYDOC”

עדכון אחרון: ינואר 2023

אנא קרא תקנון ותנאי שימוש אלה בקפידה

וובי דיגיטל בע”מ ח.פ. 515972123 (“החברה”) מברכת את בחירתכם להשתמש באתר ובאפליקציית “EASYDOC” בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה.  

EASYDOC הינה מערכת הכוללת בין היתר ניהול משאבי אנוש וקליטת עובדים, פורטל שכר לרואי חשבון ויועצי מס ומערכת להחתמה דיגיטלית של טפסים ומסמכים (“המערכת”). המערכת כוללת מגוון אפשרויות ושירותים, כגון חתימה של טפסים ומסמכים באופן מקוון, מערכת לניהול עובדים הכוללת, בין היתר, אזור אישי לכל עובד, צ’אט פנימי בין המעסיק והעובד, אפשרות להחתמת טפסי קליטה, פיזור תלושי שכר וכיו”ב. כמו כן, המערכת מעניקה לרואי חשבון ויועצי מס אפשרות להתממשק עם לקוחותיהם ולהעניק שירותים באופן מקוון (“השירותים”).

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״) לבין האפליקציה בנוגע לשימוש במערכת בכל ממשק, טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב. כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה לניידים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (״האפליקציה״). קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באפליקציה וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). 

במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון במלואם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה ועלייך להפסיק את השימוש בה באופן מיידי ולסגור את חשבונך באפליקציה.  

 • כללי:
   1. בטרם השימוש באפליקציה אתה מסכים, מאשר ומצהיר כי ידוע לך וכי אתה מבין שהשימוש באפליקציה כפוף לתנאי תקנון זה. בשום נסיבות ו/או מקרה החברה ו/או הדירקטורים שלה ו/או עובדיה ו/או שליחיה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף לרבות כל הפסד או נזק אחר שיגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או במערכת אפילו אם החברה המליצה, הזהירה או ייעצה לעניין מסוים. כמו כן, החברה לא מתחייבת ו/או מציגה ו/או מצהירה בנוגע לדיוק ו/או שלמותה של האפליקציה והחברה לא תהא אחראית ו/או תישא באחריות לכל טעות, שגיאה ו/או אי דיוק של תוכן כלשהו או נזק או פגיעה בכל אופן שהוא שיגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה.
   2. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה העברית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.
   3. האפליקציה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אנו ניידע אותך בשינויים כאלו באמצעות עדכון ה- ״עדכון אחרון״ של תקנון זה, ואתה מוותר בזאת על זכותך לקבל התראה ספציפית בנוגע לשינויים בתקנון. זוהי אחריותך לבדוק מפעם לפעם את התקנון על מנת להישאר מעודכן בשינויים. אתה מודע ומסכים לכך שהמשך השימוש שלך באפליקציה יהיה כפוף להסכמה לשינויים  שיעשו בתקנון מעת לעת. 
   4. המידע באפליקציה אינו מיועד להפצה או שימוש על ידי אדם או ישות בשום מדינה או תחום שיפוט שבו הפצה או שימוש נוגדים את הוראות החוק או הרגולציה או יחשפו אותנו לרישום מכל סוג בתוך המדינה או תחום השיפוט. בהתאם, אלו שיחליטו להשתמש באפליקציה במקומות כאמור יעשו זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי והם יהיו האחראיים הבלעדיים לעמוד בתנאי החוק באותו המקום.
   5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. 
   6. הרכישה והשימוש באפליקציה הינו למשתמשים בעלי כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה. 
   7. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באפליקציה. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האפליקציה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האפליקציה תהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.
   8. בעת שימוש באפליקציה, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) השימוש באפליקציה הוא באחריותך הבלעדית ובשום דרך איננו מתחייבים לאיכות או מהימנות שלה; (2) הפרטים שהזנת בעת ההרשמה לאפליקציה הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאפליקציה; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) הנך מעל גיל 18; (6) אינך קטין בתחום השיפוט בו אתה נמצא; (7) לא תעשה שימוש באפליקציה באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת אלא אם אושרו על ידי האפליקציה; (8) לא תעשה באפליקציה שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה;  (9) השימוש שלך באפליקציה לא יפר כל חוק, תקנה או רגולציה רלוונטיים. 
   9. האפליקציה רשאית למנוע מכל משתמש שימוש באפליקציה ו/או למחוק את החשבון שלו ו/או למנוע שימוש עתידי בה לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית לחסום גישה אליה או לחלקה אם בעת השארת פרטים באפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
   10. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 • השימוש והרשמה לאפליקציה:
   1. השימוש במערכת מותנה בהזמנת מנוי, רישום ורכישה מראש, ככל ונדרש תשלום, באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית התקנון. 
   2. בעת ביצוע הקמת משתמש למערכת המשתמש יתבקש להזין פרטים אישיים כפי שיידרש (לשיקול דעתה של האפליקציה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש במערכת ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באפליקציה.
 • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש במערכת ובשירותי האפליקציה.
   1. יובהר, כי שירותי המערכת ניתנים במלואם לשימוש באמצעות התחברות למערכת דרך מחשב בעל חיבור זמין לרשת האינטרנט. שימוש והתחברות למערכת באמצעות האפליקציה לסלולר אינו מעניק גישה מלאה לכל תכני המערכת ולמשתמש אין ולא תהא כל טענה בגין כך כנגד החברה ו/או האפליקציה ו/או מי מטעמה.
   2. לאחר רישום כנדרש והקמת פרופיל משתמש, יקבל המשתמש חשבון אליו ניתן להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה. השימוש במערכת יינתן באמצעות כניסה לחשבון האישי. 
   3. בעת הקמת חשבון משתמש באפליקציה ושימוש בשירותי האפליקציה הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך.
   4. האפליקציה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם להוראות התקנון ובהתאם למדיניות הפרטיות להלן המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
   5. האפליקציה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה לאפליקציה ובכלל זה התחברות לאפליקציה דרך דואר אלקטרוני ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
   6. בשימוש במערכת המשתמש מאשר כי: (1) לא יירשם לאפליקציה עם פרטים חלקיים או שגויים ולא יתחזה למשתמש אחר; (2) לא יעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמה לחשבונו האישי ו/או יאפשר לאחר גישה לחשבונו האישי.
   7. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
   8. ההרשמה למנוי לאפליקציה תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי האפליקציה. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי האפליקציה, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
  1. תוכניות ושירותים המוצעים באפליקציה:
   1. התשלום עבור השימוש במערכת יתבצע בהתאם לתוכנית הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי או שנתי, כמפורט להלן). החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור התוכנית (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי. ההרשמה והשימוש במערכת יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי, אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף 5 להלן (“מנוי חודשי“) או במסגרת מנוי שנתי, אשר יקנה למשתמש גישה למערכת למשך 12 חודשים ממועד ביצוע התשלום, ויתחדש באופן אוטומטי מדי שנה עד לביטול החידוש על ידי המשתמש כאמור בסעיף 5 להלן (“מנוי שנתי“).
   2. שירותי האתר כוללים, בין היתר, אפשרות לחתימה דיגיטלית ומאובטחת של טפסים ומסמכים בהתאם לבחירת המשתמש. באפשרות המשתמש לשלוח לנמען נבחר כל מסמך לחתימה באופן מקוון, לאחר חתימת המסמך על ידי הנמען, המסמך מוצפן, ננעל ונשלח חזרה למשתמש. באפשרות המשתמש להציב תנאים נוספים לחתימת המסמך, לרבות דרישה להזנת קוד לחתימה, צירוף ת.ז וכיו”ב.
   3. למידע נוסף אודות שירותי החתימה הדיגיטלית יש לגשת לאתר Easydoc.
   4. המידע, התוכניות והשירותים המוצעים יופיעו ויוצגו באפליקציה.
   5. האפליקציה ו/או החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים, מוצרים ו/או מידע.
   6. האפליקציה ו/או החברה רשאית בכל עת לשנות את מסלולי המנויים ו/או התוכניות ו/או המחירים ו/או השירותים המוצעים באפליקציה, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
   7. אופן הצגת התכנים, השירותים והתוכניות באפליקציה הינו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה ו/או החברה.
 • תקופת ניסיון
   1. עם ההרשמה לאפליקציה ו/או רכישת מנוי, מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות למשך 14 ימים, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור על ידי האפליקציה (“תקופת הניסיון”).
   2. בתקופת הניסיון המערכת פתוחה לשימוש בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית, כמפורט באתר בעת ההרשמה. תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 14 יום, ללא תניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו במערכת או אי-זמינות של האפליקציה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים הנכללים במסלול הניסיון, כפי שיתעדכנו מעת לעת ולפי שיקול דעת האפליקציה.
   3. לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג’ הפועל לטובת אותו משתמש.
   4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמינו את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו נמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל או לקצר את תקופת הניסיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 • מדיניות שינויים וביטולים:
  1. לאחר תום תקופת הניסיון תחל תקופת המנוי בתשלום בהתאם לתוכנית שנרכשה.
  2. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 
  3. בביטול מנוי, שנתי או חודשי, שיעשה לאחר תקופת הניסיון, המנוי יימשך עד לסוף תקופת החיוב, כמפורט להלן:
 1. במנוי חודשי: מרגע קבלת הודעת הביטול המנוי יימשך עד לתאריך התשלום העוקב ולא יתחדש לאחר מכן 
 2. במנוי שנתי: המנוי יימשך עד לסוף תקופת 12 החודשים ממועד ביצוע החיוב על המנוי, ולא יחודש ל-12 חודשים נוספים.
 1. יובהר, כי לא יינתן החזר כספי עבור תקופות בהן לא נוצל המנוי ו/או לא נעשה שימוש במערכת.
 2. כל החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
 3. החזר הכספי יינתן, ככל הניתן, באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
 4. בטרם סיום ההתקשרות והפסקת המנוי בלבד, באפשרות המשתמש/הרוכש לשלוח לכתובת הדוא”ל העדכנית שלו (כפי שהוזנה בעת הרישום לאפליקציה) את כל הרשומות שהזין באפליקציה. האחריות בגין גיבוי המידע הינה על המשתמש בלבד.
 5. יובהר, כי עם הפסקת המנוי, מכל סיבה שהיא ובכל עת, ימחקו משרתי האפליקציה כל פרטי המשתמש וכל רשומותיו באפליקציה, לרבות כל התכנים שהזין באפליקציה וזאת ללא אפשרות לשחזור המידע.
 • חנויות האפליקציות:
   1. האפליקציה ניתנת להורדה ללא עלות בחנויות האפליקציות Google Play וApp Store  (״חנויות האפליקציות״).
   2. התנאים הבאים נוגעים לשימוש באפליקציה שהורדה דרך חנויות האפליקציות: 
    1. רישיון השימוש באפליקציה מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו הנך משתמש וכפוף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות.
    2. אחריות האפליקציה לתחזוקה ותמיכה באפליקציה תהיה כאמור בתקנון זה.
    3. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש באפליקציה במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה״ב או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה״ב כמדינת ״תומכת טרור״; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה״ב.
    4. בעת שימוש באפליקציה, הנך מתחייב לעמוד בהוראות חנויות האפליקציות וצד שלישי.
    5. הנך מסכים ומאשר כי חנויות האפליקציות מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש באפליקציה וכי לכל חנות אפליקציות תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.  
   3. בנוסף להוראות תקנון זה יחולו הוראות תקנוני חנויות האפליקציות.
 • הזנת תכנים באפליקציה:
   1. בעת שיגור או הזנת תכנים ו/או חומרים ו/או ניהול צ’אט באפליקציה, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהזנת התכנים ו/או החומרים ו/או המידע ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באפליקציה את התכנים הבאים:
    1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
    2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
    3. כל תוכן העלול להטעות צרכן ו/או משתמש;
    4. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
    5. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
    6. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
    7. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
    8. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (“וירוס”) לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
    9. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
    10. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
    11. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
    12. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
    13. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האפליקציה בפרט;
    14. במידה והנך משאיר ביקורת שלילית, אינך קשור למתחרי האפליקציה.
   2. האפליקציה רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באפליקציה, במשתמשיה או במי מטעמה. בנוסף, האפליקציה תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממשתמש מלפרסם תכנים נוספים באפליקציה ו/או לחסום את גישתו לאפליקציה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האפליקציה על פי כל דין.
   3. החברה לא תהא אחראית בשון מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות המערכת. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.
   4. האפליקציה רשאית לערוך כל תוכן שנשלח לפרסום, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
   5. מסירת תכנים לפרסום באפליקציה מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באפליקציה. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האפליקציה בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.
 • הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
   1. משתמש באפליקציה מצורף לרשימת הדיוור של האפליקציה, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע, עדכונים ודיוור שיתבצעו באמצעות האפליקציה.
   2. על משתמש באפליקציה כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
   3. בעת השארת פרטים באפליקציה יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באפליקציה.
   4. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באפליקציה, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל דיוור באמצעות האפליקציה. 
   5. האפליקציה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האפליקציה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
   6. שימוש באפליקציה ואישור לקבלת דיוור כוללים, בין היתר, קבלת דיוור, תוכן ומידע הנשלחים באמצעות האפליקציה. 
   7. אישור דיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).
   8. מובהר כי באפשרות משתמש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות בקשה להסרת החשבון האישי מהאפליקציה או באמצעות הסרה מרשימת התפוצה. כל עוד לא הסיר עצמו המשתמש כאמור, רשאית האפליקציה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור כאמור.
   9. האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.
   10. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
   11. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר לתוכן, למידע ולדיוור שיישלח אליו. 
  1. פעילות אסורה באפליקציה:
   1. אינך רשאי להשתמש באפליקציה אלא למטרות שלשמן היא נועדה. השימוש באפליקציה מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו בתקנון זה ו/או שאושרו על ידי האפליקציה באופן ספציפי.
   2. כמשתמש האפליקציה אתה מסכים שלא:
    1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאפליקציה כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאפליקציה;
    2. לעשות שימוש לא מורשה באפליקציה, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;
    3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האפליקציה, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
    4. להונות או להטעות את האפליקציה ו/או את משתמשיה, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות ו/או קודים של משתמשים;
    5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האפליקציה;
    6. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
    7. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הקוד ו/או הסיסמה של משתמש אחר;
    8. להפריע ו/או ליצור נטל על השימוש באפליקציה ו/או במערכת ו/או על השרתים אליהם היא מחוברת;
    9. להשתמש באפליקציה בקוד שלא נרכש באתר, לרבות קוד פרוץ, גנוב, מועבר וכיו״ב;
    10. למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ו/או את הסיסמה שקבלת;
    11. להשתמש במידע שהתקבל באפליקציה על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
    12. להשתמש באפליקציה כחלק מכל מאמץ להתחרות באפליקציה;
    13. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאפליקציה, אפשרות בה או יישום בה;
    14. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
    15. להעתיק או להתאים את  קוד האפליקציה או חלק ממנו, כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript, שפות native או קוד אחר;
    16. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באפליקציה;
    17.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאפליקציה, בהתאם לשיקול דעתה של האפליקציה;
    18. להשתמש באפליקציה באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
   3. כל שימוש באפליקציה תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באפליקציה.
 • ניהול האפליקציה:
 • האפליקציה ו/או החברה שומרות את זכותן: (1) לוודא ולאכוף הפרות של תנאי תקנון זה; (2) לנקוט בפעולות משפטיות כנגד מי שיפר את תנאי תקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה, לרבות דיווח לרשויות אכיפת החוק; (3) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה, להגביל את הגישה או הזמינות או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל התרומה שלך או חלק ממנה לאפליקציה; (4) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה, להסיר מהאפליקציה או להשבית באופן אחר כל קובץ או תוכן מוגזם או שמכביד על האפליקציה; (5) לפעול לתפקודה התקין של האפליקציה והמכשיר המשויך, לרבות שמירה על הזכויות הקנייניות בהם.
 • אחריות האפליקציה:
   1. משתמשי האפליקציה מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש באפליקציה חלה על המשתמש בלבד.
   2. המידע והשירותים המוצגים באפליקציה אינם מובאים כתחליף ליעוץ חשבונאי, משפטי, מיסוי או כל ייעוץ אחר מרואה חשבון או עורך דין או כל גורם מקצועי אחר. המידע והשירותים אינם מתאימים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והם מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ. כל פעולה שנעשית על פי המידע המוצג באפליקציה הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד. מכל מקום, השימוש באפליקציה אינו יוצר יחסי רו״ח-לקוח בדרך כלשהי.
   3. יובהר, כי האפליקציה הינה מערכת ניהול בלבד והשימוש שיעשה בה הינו באחריות  המשתמשים בלבד, האפליקציה ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לפעולות יעשו על ידי המשתמשים באמצעות המערכת.
   4. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש במערכת, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
   5. המכשיר בו עושה שימוש המשתמש במסגרת השימוש במערכת הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון “פריצתו” עשויות לפגוע באבטחת המידע של המערכת והמכשיר וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.
   6. המידע המוזן באפליקציה הינו באחריות המשתמש בלבד. כל פעולה שתעשה במערכת הינה באחריות המשתמש בלבד, והאחריות על הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה באחריות המשתמש במערכת בלבד. 
   7. האחריות על גיבוי המידע שמוזן באפליקציה חל על המשתמש בלבד. האפליקציה מבצעת גיבוי למידע המוזן בה באופן קבוע, אך אין לראות בכך הבטחה לגיבוי מלא ותקין של המידע שהוזן באפליקציה, והלקוח יישא באחריות על גיבוי התכנים אשר בבעלותו ו/או שהוזנו על ידו ו/או לאזור האישי שלו באפליקציה. 
   8. במקרה של סיום השימוש באפליקציה, האפליקציה אינה מתחייבת כי תשמור ו/או תגבה את המידע שהוזן באפליקציה במשך תקופת השימוש בה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האפליקציה בגין מידע ו/או תכנים ו/או חומרים שאינם נשמרו.
   9. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האפליקציה והאפליקציה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. 
   10. יובהר כי האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים אשר ייגרם כתוצאה מתקלות טכניות באפליקציה ו/או בעיות תקשורת ו/או בעיכוב מתן השירותים באפליקציה ו/או בגין אי יכולת להשתמש בשירותי האפליקציה ו/או שיבוש מידע ו/או שיבושים באפליקציה ו/או חוסר זמינות של האפליקציה.
   11. למשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה כלפי האפליקציה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל הפסד או נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירותים באפליקציה ו/או מהשימוש במערכת ו/או בשל אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים, אפילו אם האפליקציה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האפליקציה לא תהווה תחליף או תישא באחריות המשתמש ו/או מקבל השירות. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק שייגרם לו או לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במערכת ו/או בשירותי האפליקציה.
   12. התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האפליקציה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באפליקציה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.
   13. האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באפליקציה. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באפליקציה.
   14. האפליקציה ממליצה למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באפליקציה ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
   15. השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים ו/או לחומרים שיתפרסמו באפליקציה הינה באחריותו המלאה. 
  1. שינויים באפליקציה, תקלות והפסקות שירות:
   1. האפליקציה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האפליקציה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. האפליקציה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באפליקציה ו/או במערכת.
   2. אתה מסכים כי אין לנו כל אחריות כלשהי לאובדן, נזק או אי נוחות שיגרמו לך כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לשירותי האפליקציה ו/או למערכת. 
   3. האפליקציה עושה מאמצים על מנת ששירותי האפליקציה יינתנו ללא הפרעות וכשלים, ובאופן רציף. אך, האפליקציה אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האפליקציה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האפליקציה או אצל מי מספקיה.
 • סיום:
   1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באפליקציה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האפליקציה שומרת על זכותה למנוע ממשתמשי הלקוח את השימוש באפליקציה (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, האפליקציה רשאית להפסיק את השימוש בה ו/או למחוק את חשבון של משתמש לקוח וכל תוכן או מידע שפרסם בכל עת, ללא אזהרה מראש.
   2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האפליקציה רשאית למנוע שימוש ממשתמש לקוח, או לחסום גישתו אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. אם בעת הכניסה לאפליקציה נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
    2. במקרה שנעשה שימוש באפליקציה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
    3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
    4. אם נעשה שימוש באפליקציה במטרה להתחרות באפליקציה;
    5. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאפליקציה או להמשיך ולהשתמש באפליקציה בכל דרך שהיא.
   3. אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך באפליקציה, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית. 
  1. קניין רוחני:
   1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האפליקציה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאפליקציה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של האפליקציה.
   2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאפליקציה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האפליקציה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים באפליקציה.
   3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 • הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
   1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באפליקציה מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 • שיפוי:
  1. משתמש שיפר את ההוראות בתקנון זה ישפה את האפליקציה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם בעקבות הפרת התקנון – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט. 
  2. בנוסף, ישפה המשתמש את האפליקציה, עובדיה, מנהליה  או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באפליקציה וכתוצאה מקישורים שביצע לאפליקציה או בגין: (1) השימוש באפליקציה; (2) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני. 
 1. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.
 2. צרו קשר:
  1. האפליקציה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באפליקציה תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות יש להעביר באמצעים הבאים:

פניית שירות דרך המערכת

דוא”ל שכתובתו: [email protected]

18.2      כתובת החברה הינה ארבל 15, הררית

 

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מרץ 2023